Φορολογικός έλεγχος , Ενδοκοινοτικές παραδόσεις, Φ.Π.Α. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά μεταφοράς.

Όταν διενεργούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις σύμφωνα ,με το αρθ,28 του ν2859/2000,προκειμενου να μην επιβαρυνθεί με φπα η παράδοση αγαθών τίθενται εκ του νόμου προϋποθέσεις.

 Άρθρο του Χρήστου Στυλιανίδη- Οικονομολόγου-τ. Διευθυντή Δ.Ο.Υ.

Εισαγωγικά.

Όταν διενεργούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις σύμφωνα ,με το αρθ,28 του ν2859/2000,προκειμενου να μην επιβαρυνθεί με φπα η παράδοση αγαθών τίθενται εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι δεσμευτικής και πρέπει να τηρούνται ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα το σύστημα του φπα .

   ΟΙ διενεργούντες ενδοκοινοτικές παραδώσεις αρκούνται πολλές φορες στην υποβολή των δηλώσαν VIES και INTRASTAT (αρθ. 36 τ.Ν2859/2000) και μόνο ,ενώ απαιτείται η κατοχή πολλών δικαιολογητικών ,που πρέπει να  τίθενται στην διάθεση του έλεγχου αν ζητηθούν, και που τεκμηριώνουν την ενδοκοινοτική παράδοση με σαφήνεια και πληρότητα.

  •Η πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι η πραγματική μετακίνηση των αγαθών προς το άλλο κράτοςμέλος ,η οποία θα τεκμηριώνεται κατά αναμφισβήτητο τρόπο .

   •Στη συνέχεια όλο το πλέγμα των δικαιολογητικών μέχρι την παράδοση τους στον παραλήπτη .

   •Τέλος η υπογραφή με τα στοιχεία του παραλήπτη είτε σε χωριστή βεβαίωση ,είτε επάνω στα συνοδευτικά παραστατικά ότι παρέλαβα τα αγαθά.

   Ελλείψει αυτών, οι επιχειρήσεις διατρέχουν τον κίνδυνο σε περίπτωση έλεγχου, καταλογισμών του ΦΠΑ που δεν χρεώθηκε ,με προσαυξήσεις και πρόστιμα  , ακόμη δε  και με κίνηση ποινικής διαδικασίας ,αν εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ. 66 παρ 4 τουΝ4174/13 (Εγκλήματα φοροδιαφυγής).

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

α) η παράδοση αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) τα αγαθά παραδίδονται σε άλλον υποκείμενο στον φόρο ή σε νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα σε άλλο κράτος-μέλος,

αβ) ο υποκείμενος στον φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο για τους οποίους πραγματοποιείται η παράδοση, διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος-μέλος και έχει γνωστοποιήσει αυτόν τον αριθμό φορολογικού μητρώου στον προμηθευτή.( Άρθρο 28.,παρ.1,ν 2859/2000-Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος)

Εξαιρέσεις.

Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται κατά την   παράδοση των αγαθών προς:

– αγρότες του  κατ’ αποκοπήν ειδικού ν καθεστώς ΦΠΑ στο κράτος – μέλος παραλαβής των αγαθών ,

– υποκειμένους με  απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών στο κράτος – μέλος παραλαβής των αγαθών,

– μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα που (Δημόσιο ,Δήμοι κλπ.) που δεν έχουν καταστεί υποκείμενα για την απόδοση του φόρου , είτε λόγω μη υπέρβασης των ορίων απαλλαγής (η ετήσια αξία χωρίς ΦΠΑ κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000 €)  είτε από επιλογή.

-Η εξαίρεση αυτή δεν αφορά τις παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων και αγαθών που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης , απαλλάσσονται σε κάθε περίπτωση από το ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Ενδοκοινοτική παράδοση-Έννοια -Προϋποθέσεις.

  Ενδοκοινοτική παράδοση είναι η μεταφορά ή αποστολή αγαθών ,από τον πωλητή ή τον παραλήπτη ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους  και  οι οποίοι είναι υποκείμενοι στο φπα ή πρόσωπα που υπό προϋποθέσεις καθίστανται υποκείμενα.

  Οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις είναι πράξεις απαλλασσόμενες του φπα με δικαίωμα έκπτωσης των εισροών, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και  είναι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας ,τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από ΦΠΑ της ενδοκοινοτικής παράδοσης είναι:

  Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ,πχ. από την Ελλάδα σε άλλο κ-μ, και η τιμολόγηση από έλληνα υποκείμενο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε αγοραστή που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ.

Ενδοκοινοτικές  παραδόσεις θεωρούνται.

*Η απλή παράδοση από ελληνική επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση κ-μ.

*Η Τριγωνική παράδοση.

*Η παράδοση αγαθών με ΕΦΚ.

*Η ενδοκοινοτική παράδοση επενδυτικού αγαθού.

Παραδείγματα:

1) Ελληνική εταιρία Α παραγωγής τοματοπολτού, που διαθέτει Α.Φ.Μ./ΦΠΑ, παραδίδει τοματοπολτό συσκευασμένο σε κονσέρβες αξίας 100.000 € σε εταιρία Β, εγκατεστημένη στη Γερμανία που έχει Γερμανικό Α.Φ.Μ./ΦΠΑ και τον έχει κοινοποιήσει στην προμηθεύτρια εταιρεία Α. Επειδή ο προμηθευτής των κονσερβών ντομάτας και ο αγοραστής αυτών ανήκουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, το τιμολόγιο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ και η πράξη θα φορολογηθεί στη Γερμανία ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.

2) Ελληνική εταιρία Α παραδίδει σωλήνες για άρδευση σε γεωργό εγκατεστημένο στην Ιταλία, ο οποίος ανήκει στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, τότε:

α) στο τιμολόγιο θα χρεωθεί ΦΠΑ με το συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα 23% και δεν θα φορολογηθεί η πράξη αυτή στην Ιταλία,

β) στο τιμολόγιο δεν θα χρεωθεί ΦΠΑ στην Ελλάδα και η πράξη αυτή θα θεωρηθεί ως ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ιταλία, όπου και θα φορολογηθεί, όταν ο γεωργός παρέχει στοιχεία στον προμηθευτή του Α στην Ελλάδα ότι διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ Ιταλίας και αποδεικνύει ότι είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου αυτού στην Ιταλί

Για τη χορήγηση της απαλλαγής αυτής, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο.

β) Ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο φόρο ή Νομικό Πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, εφόσον δεν υπάγεται στην εξαίρεση του άρθρου 11 .ν.2859/2000.

γ) Η εγγραφή, τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή, στο σύστημα VIES.

δ) Τα αγαθά να μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος – μέλος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης και, κατά συνέπεια, για την έκδοση Τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ από τον Έλληνα πωλητή των αγαθών.

 Κατά συνέπεια, για κάθε ενδοκοινοτική παράδοση, οι Έλληνες πωλητές θα πρέπει να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

α) Εγγραφή στο σύστημα VIES, με υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών.

β) Επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αλλοδαπού αγοραστή, αν δηλαδή είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES στη χώρα του και

γ) Να έχουν στην κατοχή τους κάθε στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος – μέλος.

δ) Να εκδώσουν τιμολόγιο αναγράφοντας την ένδειξη «Απαλλαγή ΦΠΑ – Άρθρο 28 κώδικα ΦΠΑ» προκειμένου να αιτιολογήσουν την απαλλαγή.

ε) Στην υποβαλλόμενη δήλωση ΦΠΑ να περιλαμβάνουν και την ενδοκοινοτική παράδοση (κωδ. 342).

στ΄) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον μηνιαίο πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και intrastat αποστολής, εφόσον ξεπερνούν το ετήσιο κατώφλι ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχει ορίσει η Στατιστική Υπηρεσία (για τις Αποστολές 90.000 €, Ε.2001/2020).

Αλλαγές στο ΦΠΑ από 1.1.2020 – Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Οι αλλαγές που περιέχονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 – οι οποίες συνήθως αναφέρονται ως «ταχείες διορθώσεις»

Όσον αφορά τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε σχέση με την απαλλαγή για την παράδοση αγαθών στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, προτείνεται η συμπερίληψη του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ (‘VIES’), ο οποίος αποδίδεται από κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος αναχώρησης της μεταφοράς των αγαθών, μαζί με την προϋπόθεση μεταφοράς των αγαθών εκτός του κράτους μέλους παράδοσης να αποτελεί πλέον ουσιαστική προϋπόθεση για την εφαρμογή της απαλλαγής και όχι τυπική απαίτηση.

 Επιπλέον ο κατάλογος VIES είναι απαραίτητος προκειμένου να ενημερώνεται το κράτος μέλος άφιξης για την παρουσία αγαθών στην επικράτειά του και αποτελεί, ως εκ τούτου, βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της απάτης στην Ένωση. 

Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όταν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τον κατάλογο VIES, δεν ισχύει η απαλλαγή, εκτός εάν ο προμηθευτής ενεργεί με καλή πίστη, δηλαδή όταν μπορεί να αιτιολογήσει δεόντως ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών ενδεχόμενες παραλείψεις του που συνδέονται με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει κατά τον χρόνο αυτό την παροχή των ακριβών στοιχείων που απαιτούνται από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 264 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Η σχετική οδηγία  (ΕΕ) 2018/1910

Δικαιολογητικά μεταφοράς:• ΠΟΛ.1201/29.10.1999Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης αγαθών προς άλλο κράτος – μέλος• ΠΟΛ.1106/26.4.1999
Μεταφορά με Δημόσιας Χρήσης μεταφορικά μέσα.

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αντίτυπο του αγωγιαστηρίου ή της φορτωτικής του μεταφορέα ή του μεταφορικού γραφείου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 97 έως 107 του Εμπορικού Νόμου ή προηγούμενα του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ. και παλαιότερα του άρθρου 16 του ΚΒΣ  (φορτωτική, CMR κ.λπ.)

Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή.

  Στο Δικαιολογητικό έγγραφο αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται  και ο αριθμός του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

-Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

-(Bill of Lading) όταν τα αγαθά τοποθετούνται σε Container και στη συνέχεια μεταφέρονται με πλοίο.

– Βεβαίωση του παραλήπτη ότι παρέλαβε τα αγαθά. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να γίνεται είτε με υπογραφή σε συνοδευτικό έγγραφο των εμπορευμάτων, είτε στη φορτωτική, είτε σε χωριστό έγγραφο. 

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του παραλαβόντος και να επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.

-Αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος – μέλος.

Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του αγοραστή.

– Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου του αγοραστή και υπογραφή του παραλαβόντος τα αγαθά, καθώς επίσης και βεβαίωση του ιδίου ότι προτίθεται να τα μεταφέρει στο άλλο κράτος – μέλος. 

Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει να κατέχει φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και του διαβατηρίου του παραλαβόντος.

– Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των φορτωτικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, τόσο για την άφιξή του στην Ελλάδα, όσο και για τη μεταφορά του στο άλλο κράτος – μέλος, για τα οποία ο πωλητής θα πρέπει να επιμελείται ώστε να περιέρχονται

στα χέρια του, έστω και εκ των υστέρων.

– Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των αποδείξεων διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η άφιξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς και η επιστροφή του στο άλλο κράτος – μέλος.

Σε περίπτωση μεταφοράς των αγαθών με μεταφορικά μέσα του αλλοδαπού αγοραστή κατά τη στιγμή της έκδοσης του φορολογικού στοιχείου από τον πωλητή δεν αποδεικνύεται η μεταφορά των αγαθών σε άλλο κράτος μέλος.

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η τρίτη προϋπόθεση για την έκδοση του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που οι Διοικήσεις των άλλων κρατών μελών θέτουν στην υπηρεσία μας ερωτήματα για έλεγχο ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αμοιβαία συνδρομή) ζητούν να τους αποστείλουμε απαραίτητα ως αποδεικτικό στοιχείο της πραγματοποίησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (εκτός από τα τιμολόγια, τραπεζικά και λοιπά έγγραφα) και τα μεταφορικά έγγραφα.

Κατόπιν των ανωτέρω εφιστούμε την προσοχή των προϊσταμένων των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. ώστε:

Κατά τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών να μας στέλνουν πάντα τα οικεία μεταφορικά έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή. (ΠΟΛ. 1106/99).

Ελεγκτικές διαδικασίες.

  Η ύπαρξη των ανωτέρω δικαιολογητικών διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, τη νομιμότητα της μη επιβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και, κατά συνέπεια, το δικαίωμα επιστροφής στους υποκείμενους του φόρου εισροών που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αυτές παραδόσεις.

 Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ, όμως, έχουν την ευχέρεια να ελέγχουν και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση τους, θεωρείται απαραίτητο, όπως π.χ. την ύπαρξη εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό, τη δήλωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης από τον αλλοδαπό υποκείμενο κ.λπ. 

Η αναζήτηση στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση μιας ενδοκοινοτικής παράδοσης, εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής, όπως π.χ. το γεγονός ότι η μεταφορά των χελιών δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, με Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα, αλλά, κατά το πλείστον, με ειδικά διαμορφωμένα μεταφορικά μέσα των αγοραστών, η εν γένει συμπεριφορά των υποκείμενων κ.λπ.

  Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης της νομιμότητας των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ έχουν την υποχρέωση προσφυγής στη διαδικασία της διοικητικής βοήθειας, υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα στη Διεύθυνσή μας, 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, Τμήμα Δ’ VIES, ώστε να αναζητηθούν πληροφορίες από τη φορολογική διοίκηση του κράτους εγκατάστασης των αγοραστών.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ακολουθείται με γνώμονα, αφενός, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και, αφετέρου, τη μη παρακώλυση των εργασιών των υγιών επιχειρήσεων.

  Επισημαίνουμε, τέλος, ότι είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων υποκείμενων να κατέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη πραγματοποίηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την πραγματοποίηση αυτή, στην περίπτωση που υπάρξει αμφισβήτηση από τους αγοραστές και να μην υποχρεωθούν στην καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με ενδοκοινοτικές παραδόσεις.
ΔΕΔ Α 805/2021.

Η πιστωτική δήλωση ανακριβούς ΦΠΑ δεν εμπίπτει στις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ – Ελλιπή μεταφορικά έγγραφα σε πώληση εκτός Ελλάδος.

[…]Κατόπιν αυτών, δεδομένου ότι τα ως άνω φορολογικά στοιχεία, δεν συνοδεύονταν από μεταφορικά και άλλα έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα για την απόδειξη της πραγματοποίησης της μεταφοράς των πωλούμενων αγαθών εκτός της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2859/2000 και της ΑΥΟ 1201/1999, θεωρείται, ότι διατέθηκαν στην Ελλάδα, σε φορολογητέες πράξεις – εκροές, υπαγόμενες σύμφωνα σε συντελεστή φόρου 24%.

ΔΕΔ Θ 1419/2020.

Μη προσκόμιση στον έλεγχο CMR για εξαγωγές με αποτέλεσμα να μην αναγνωριστεί η απαλλαγή Φ.Π.Α. στις συναλλαγές αυτές. Μη προσκόμιση στον έλεγχο Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου απαλλαγής σε φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν χωρίς Φ.Π.Α. με αποτέλεσμα να μην αναγνωριστούν οι συναλλαγές αυτές ως απαλλασσόμενες.

Επειδή, βάσει των ανωτέρω η προσφεύγουσα εταιρία, που είχε καταχωρήσει στα βιβλία της ενδοκοινοτικές παραδόσεις, έπρεπε να είχε διαφυλάξει το υποστηρικτικό υλικό των εγγραφών αυτών όπως, μεταξύ των άλλων, τα σχετικά CMR, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα εξήλθαν από την Ελλάδα και μεταφέρθηκαν στη χώρα προορισμού της Ε.Ε.. Ο ισχυρισμός ότι δε δόθηκε αρκετός χρόνος για να βρεθούν και να προσκομιστούν τα CMR δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός, καθώς έπρεπε τα λογιστικά αρχεία της προσφεύγουσας να είναι οργανωμένα ώστε να προσφερθούν άμεσα σε πρώτη χρήση στον έλεγχο. Επίσης, δεν μπορεί να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός ότι προσκομίστηκαν τελωνειακά έγγραφα που αποδεικνύουν τη μεταφορά των αγαθών στις χώρες προορισμού, καθώς δεν εκδίδονται τελωνειακά έγγραφα σε περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Ομοίως, δεν μπορεί να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός ότι η φορολογική αρχή είχε υποχρέωση να αναζητήσει τα CMR από τις εταιρίες που της υποδείχτηκαν, καθώς δεν αναφέρεται σε καμία διάταξη τέτοια υποχρέωση, εν αντιθέσει με πληθώρα διατάξεων που αναφέρουν την υποχρέωση της προσβάλλουσας εταιρίας να προσκομίσει τα έγγραφα αυτά στη Φορολογική Αρχή. 

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσφεύγοντες δεν προσκόμισαν στον έλεγχο τα απαιτούμενα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ορισμένες ενδοκοινοτικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν και τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν στη χώρα προορισμού, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι κακώς δεν αναγνωρίστηκαν όλες οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές ως απαλλασσόμενες πράξεις, με αποτέλεσμα να καταλογιστεί ο αναλογούν Φ.Π.Α. αυτών ύψους 87.107,98 ΕΥΡΩ, απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

Συμπερασματικά.

  Όταν διενεργούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις ,οι επιχειρήσεις μαζί με τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις πρέπει να οργανώσουν με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες τους ,ώστε τα δικαιολογητικά μεταφοράς στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις  να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στον έλεγχο .

  Η εκ των υστέρων αναζήτησή τους, όταν προκύψει έλεγχος από τις φορολογικές αρχές ,είτε μπορεί να είναι  δυσχερής είτε  εν πολλοίς  ατελέσφορη.

Κοινοποίηση:

Άρθρα

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 4.8 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 8

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!