Φοροσημειώσεις

Όταν διενεργούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις σύμφωνα ,με το αρθ,28 του ν2859/2000,προκειμενου να μην επιβαρυνθεί με φπα η παράδοση αγαθών τίθενται εκ του νόμου προϋποθέσεις. ...

Έχοντας υπ’ όψη το φορολογικό νομικό πλαίσιο που διέπει την προσαύξηση  περιουσίας, παρατηρούμε ότι δεν παρέχεται  μέσα απ’ αυτό μια εννοιολογική προσέγγιση «στο τι συνίσταται η προσαύξηση ......

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του...